Projektowanie

  • oświetlenia ulic, dróg, placów oraz sygnalizacji świetlnych

  • sieci elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nn i SN

  • stacji transformatorowych: słupowych, kontenerowych i wnętrzowych

  • automatyki przemysłowej

  • instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych i odgromowych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym

  • kanałów technologicznych

  • sieci telekomunikacyjnych: światłowodowych, miedzianych (magistralnych, rozdzielczych i abonenckich

  • sieci telewizji kablowej

  • wewnętrznych instalacji telekomunikacyjnych