Brodnica, ulica Topolowa. Roboty elektroenergetyczne, teletechniczne i telekomunikacyjne.

Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00 w systemie „Projektuj i buduj”.

  • prace projektowe;

  • budowa linii kablowych SN-15kV i nn-0,4kV;

  • budowa słupów linii napowietrznej nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia drogowego;

  • budowa kanału technologicznego;

  • przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych;