Niwy, ulica Krakowska. Roboty elektroenergetyczne, teletechniczne i telekomunikacyjne.

Budowa ulicy Krakowskiej w Niwach i Jarużynie na odcinku od ulicy Kolonia do ulicy Zakopiańskiej, etap I na odcinku od km 0+000 do km 1+455.

  • przebudowa linii kablowych SN-15kV;

  • budowa linii kablowej nn-0,4kV;

  • budowa oświetlenia drogowego;

  • budowa kanału technologicznego;

  • przebudowa kolidujących sieci telekomunikacyjnych;